Seconde Lijm

50 gram viscositijd Laag

Seconde Lijm
Seconde Lijm
Seconde Lijm
Seconde Lijm
€ 9.95 4.95 *Prijzen zijn inclusief btw
Fabrikant Yuki-model
ArtikelcodeYu-650082
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
6
Kortingsschema
  • 1 = € 4.95
  • 2+ = € 4.50
OMSCHRIJVING:

Superlijm voor huishouden, kantoor en industrie
De superlijm hecht bijna alle materialen aan elkaar en is nauwkeurig te doseren.
Door de transparante uitharding is de binding bijna onzichtbaar.
Door zijn samenstelling is de lijm niet geschikt voor model harde schuimen zoals Styrofoam, Styrodur, Arcel, Elapor, Solidpor, Hypodur, Z-Foam, Depron, Selitron, EPO, EPP of EPS, aangezien deze materialen kunnen worden aangetast in hun structuur. In de handel verkrijgbare activatoren (hardingsversnellers) in vloeibare vorm of als aërosol kunnen met deze superlijm worden gebruikt.

Producteigenschappen
bestand tegen veroudering
universeel toepasbaar
heldere kleurloze vloeistof
Toepassingen
keramiek
porselein
metaal
hout
leer
karton
plastic
rubber
Opslag
Het product moet worden beschermd tegen direct zonlicht en hitte.
Overmatige blootstelling aan licht verkleurt het product.
Voor verwerking moet het ongeopende product op kamertemperatuur worden gebracht om de kleefkracht te optimaliseren.

Duurzaamheid
Bij ideale opslag (donker en droog) tot +15 ° C is de houdbaarheid minimaal 12 maanden; voor normale opslag tussen +16 ° C en +22 ° C minimaal 6 maanden.

Inhoud:        50,00 g


Waarschuwing

GHS Ausrufezeichen
Gevarenaanduiding

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van dampen vermijden.
P302 + P352 Bij aanraking met de huid: Met veel water / zeep wassen.
P305 + P351 + P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen.
Ga door met spoelen.
P312 Bel een antigifcentrum / arts als u zich onwel voelt.
P501 Inhoud / container afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Speciale etikettering

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar.
Hecht binnen enkele seconden huid en ogen.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering

Zorg voor voldoende ventilatie en indien nodig voor plaatselijke afzuiging.
Damp / aerosol niet inademen.
Draag geschikte beschermende uitrusting.
Vermijd contact met huid, ogen en kleding.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Gebruik alleen explosieveilige apparatuur.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Voorwaarden voor veilige opslag

Container goed afgesloten bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Bescherm tegen vochtverontreiniging. Aanbevolen opslagtemperatuur: +2 ° C tot +8 ° C. Bescherm tegen vorst, hitte en zonlicht. Bewaar niet samen met sterke oxidatiemiddelen.

Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review