Aktivator 200ml

1 stuks

Aktivator    200ml
Aktivator    200ml
Aktivator    200ml
Aktivator    200ml
5.39 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeYu-650006
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
6
Geen witte randen door dampen
De Activator is een niet-bloeiende uithardingsversneller, geschikt voor alle superlijmen op basis van cyanoacrylaat en alle stijve schuimen voor modelbouw zoals piepschuim, piepschuim, Arcel, Elapor, Solidpor, Hypodur, Z-schuim,
Depron, Selitron, EPO , EPP of EPS. De spuitfles bevat 200 ml activator als aerosol.
Het wordt aanbevolen voor gebruik in suboptimale omgevingscondities, voor dikke kleeflagen, hechting van inactieve materialen of uitharding van gelekte kleefstoffen.

Indeling van de stof of het mengsel
Gevaren categorieën:
Aerosol: Aerosol 1
Ernstig oogletsel / oogirritatie: Eye Irrit. 2
Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): STOT SE 3

Gevarenaanduidingen:
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Gevaarcomponenten voor etikettering
Aceton; propan-2-on; propanon.

pictogrammen
GHS Ausrufezeichen GHS Flamme
Signaalwoord
Gevaar

Gevarenaanduidingen
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
P101 Als medisch advies nodig is, houd de productcontainer of het etiket dan bij de hand.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet op open vuur of een andere ontstekingsbron spuiten.
P251 Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Andere gevaren
Bij onvoldoende ventilatie en / of door gebruik kunnen explosieve / licht ontvlambare mengsels ontstaan.


Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review
Ontvang de juiste deals voor uw locatie; Selecteer uw land