lijmverwijderaar 20ml

20-ml

lijmverwijderaar 20ml
lijmverwijderaar 20ml
lijmverwijderaar 20ml
lijmverwijderaar 20ml
1.99 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeYu-650045
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
23
Everglue lijmverwijderaar 20ml
Artikelnummer: 650045
EAN/GTIN: 4260387431422
Categorie: Oplosmiddelen
Fabrikanten: Everglue
Gevaar

GHS Ausrufezeichen GHS Flamme

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235+P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf kalm.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P338+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen.
P313+P337 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P405 Winkel op slot.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving.
Speciale etikettering

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Fysisch-chemische gevaren

Ontwikkeling van ontvlambare mengsels mogelijk in lucht bij verhitting boven het vlampunt en/of tijdens sproeien of vernevelen.
Gevaren voor de menselijke gezondheid

Heeft een ontvettende werking op de huid.

Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review
Ontvang de juiste deals voor uw locatie; Selecteer uw land